لطفا پس از ارسال حداقل 30 درصد از کل مبلغ شهریه دوره مورد نظر به یکی از حساب های ذکر شده در زیر، از طریق راه های ارتباطی مذکور به آموزشگاه اطلاع دهید.

1 - 6221-0611-0489-7543 به نام مهرانگیز عموئی اسرمی بانک پارسیان
2 - 6104-3378-6648-3561 به نام مهرانگیز عموئی اسرمی بانک ملت
3 - 6037-7014-4504-3927 به نام مهرانگیز عموئی اسرمی بانک کشاورزی
4 - 6037-6974-3268-1135 به نام مهرانگیز عموئی اسرمی بانک صادرات
5 - 5029-0810-2545-8569 به نام مهرانگیز عموئی اسرمی بانک توسعه تعاون
6 - 6037-9971-8700-7084 به نام مهرانگیز عموئی اسرمی بانک ملی
سبد خرید 0